Utveckla

Genom en ständig dialog mellan ledare och medarbetare inom den egna funktionen följs medarbetares utvecklingsmöjligheter upp och företaget uppmuntrar medarbetarens vilja att utvecklas och förbättras. Det kan ske genom nya interna arbetsuppgifter, delaktighet i nya projekt eller vidareutbildning etc.

En stor del i detta är medarbetarsamtalet, där en individuell utvecklingsplan planeras med individuella och rimliga mål att sträva mot, både vad det gäller arbetsuppgifter, men det kan även gälla mjuka värden som att utveckla vissa beteendekompetenser. I våra medarbetarsamtal läggs stor vikt vid personliga mål och utveckling, där åtgärder dokumenteras och följs upp. Alla individer har även en kompetensmatris där det tydligt framgår vilken kompetens den enskilda individen, samt även gruppen/avdelningen som helhet, har och vilka områden som behöver förbättras.

Det årliga utvecklingssamtalet är således viktigt, men vad som är än viktigare är att ha utvecklande samtal, flera gånger om året. Där hittar vi den kontirnueliga feedbacken, den direkta kontakten och lyhördheten.

Kontakt