Omtanke – Balans

På KB är vi ett team, en familj som visar förståelse och stöd till sina medarbetare. Att de flesta har ett liv utanför företagets dörrar är vi väl medvetna om. Vi uppmuntrar till föräldrarledighet och har förståelse för VAB-dagar och läkarbesök. Vi uppmuntrar våra medarbetare till en aktiv fritid och har en stark tro på att fysiskt och psykiskt välbefinnande är grundläggande för en bra arbetsprestation.

Vi stödjer medarbetarnas hälsa genom att tillse att alla medarbetare erbjuds god och näringsriktig mat i vår lunchservering samt bidrag till friskvård och möjlighet att träna helt utan kostnad i våra egna gym.

För de anställda där arbetet tillåter det erbjuder vi flexibel arbetstid och vi får många positiva kommentarer från våra medarbetare för vår generösa hållning avseende behov att ta ledigt för att skapa balans mellan arbetet och familjelivet. Vid respektive medarbetarsamtal fångas det upp tecken på ohälsa och överbelastning. När någon i personalen är sjuk ringer arbetsgivaren hem till denne efter ett par dagar. Vem vill inte bli uppringd när man ligger hemma och är sjuk? Att känna sig saknad är kanske den bästa medicinen. Vid återkommande sjukfrånvaro följs medarbetaren upp via personliga samtal.

Omtanke – Stöd

KB Components strävar efter en nära relation mellan medarbetare och ledare. Vi vill vara som en familj och visa stöd, omtanke och uppmuntran i både med- och motgångar. Respektive ledare är ansvarig för att följa upp sina medarbetare, uppmärksamma högtidsdagar, speciella händelser och finnas tillhands vid familjetragedier eller personliga kriser.

 

Vi uppmärksammar när våra medarbetare har varit anställda i 10, 25 och 40 år genom att bjuda ut dem på restaurang, en mycket uppskattad gest. När någon medarbetare fyller 50 år, uppmärksammas denne med tårta och blomma från företaget. Avdelningschefen ansvarar för att medarbetaren uppvaktas inom avdelningen. När vi har medarbetare som går i pension uppmärksammas och avtackas dessa med tårta, blomma samt presentkort på 2 000 kr vid sista arbetsdagen.

Att få barn och utöka sin familj är en stor händelse i livet. När detta händer en medarbetare så skickar vi en blomma. Samma sak gör vi då en medarbetare gifter sig.

 

Vid familjetragedier eller personliga kriser finns rutiner för hur olika situationer ska hanteras och respektive ledare har ett mandat för att individuellt anpassa sina åtgärder. Fokus läggs på vår medarbetares välbefinnande, och anpassningar i arbetet görs för att underlätta för medarbetaren under den tuffa tiden. KB strävar efter största möjliga öppenhet och har som rutin att informera den drabbade medarbetarens kollegor så fort som möjligt efter att det godkänts av den drabbade själv.

 

I fall då vi drabbas av en medarbetares frånfälle lägger vi stor vikt vid att stötta varandra och visa respekt mot vår bortgångne kollega. Vi kontaktar medarbetarens närmsta anhöriga för att visa vårt deltagande i sorgen samt underlätta med pappersexercisen rörande de försäkringar som våra medarbetare har. Vid begravning respekterar vi de närmsta anhörigas önskan om vår närvaro. Finns möjlighet att närvara sker det genom medarbetarens närmsta chef och eventuellt HR. Är medarbetarens övriga kollegor välkomna ges det möjlighet till det. I fall då nära anhöriga önskar hålla ceremonin privat sänder vi en bukett till begravningen alternativt lämnar en minnesgåva till önskad organisation.

Kontakt