Lyssna – Höra

På KB Components har vi förstått vikten av att involvera våra medarbetare i företaget. Att göra alla delaktiga i beslut, förbättringsprocesser osv. ger större arbetslust och skapar mera engagemang. Vi arbetar ofta i mindre arbetsgrupper, ofta kommer synpunkter och idéer mer naturligt då. Alla ledare eftersträvar att ha daglig kontakt och närvaro med sina medarbetare, för att kommunicera och att komma med feedback. Genom detta sker en direkt två-vägs kommunikation där det ofta kommer fram bra förslag och lösningar i den dagliga driften. Den öppna kommunikationen vi strävar mot skapar en trygg arbetsplats där även negativ kritik blir enkel att hantera.

Varje avdelning har månadsmöte och i vissa fall även veckomöte med sin personal där medarbetarna får fortlöpande information om hur det går för verksamheten. Där har också alla möjlighet att framföra feedback och ställa frågor.

KB Components  arbetar aktivt med målstyrning som baseras på företagets tre värdegrunder, Affärsmannaskap, Proffesionalism och Engagemang.

Minst en gång per år har vi medarbetarsamtal med alla anställda. Där går vi igenom medarbetarens arbetssituation. Vi sätter upp en utvecklingsplan för det kommande året och tittar på hur det gågna årets utvecklingsplan har gått. Syftet är att behålla och utveckla en god arbetsmiljö samt att utveckla medarbetaren. I våra medarbetarsamtal läggs stor vikt vid personliga mål och utveckling, där åtgärder dokumenteras och följs upp. Alla individer har även en kompetensmatris där det tydligt framgår vilken kompetens den enskilda individen, samt även gruppen/avdelningen som helhet, har och vilka områden som behöver förbättras. KB Components AB har infört målstyrning som löpande följs upp. Vidare finns företagets tre värdegrunder med och varje medarbetare ges möjlighet att förstå, diskutera och sedan utvärderas hur väl de uppfyller dessa. För att stödja att man på ett lätt sätt kan anmäla oegentligheter o dyl finns en visselblåsarfunktion där man kan vara anonym om man så önskar.

I samarbete med Great Place To Work genomför vi en årlig medarbetarundersökning där vi får ett objektivt mått på hur medarbetarna ser på vår verksamhet. Inom Great Place To Work, så jobbar alla avdelningar med en egen utvärdering av resultatet. Man bestämmer gemensamt inom avdelningen vilka fokusområden man vill och behöver jobba med. Detta skapar ett brett engagemang där alla får säga sitt och framförallt komma med konstruktiva förbättrande åtgärder.

Lyssna – Involvera

Alla medarbetare skall kunna påverka sin arbetssituation och bidra till företagets utveckling. Detta sker i första hand i samarbete med närmaste chef som har ansvar för att följa upp respektive medarbetare och involvera sin personal i utvecklingen av avdelningen.

Företagets tre mål; Tillväxt, lönsamhet och trivsel är tydligt kommunicerade till alla och är med från anställningens början där HR förklarar dessa redan vid introduktionsprogrammet. Individuella mål kopplade till dessa sätts mellan medarbetare och chef. Dessa mål diskuteras vid medarbetarsamtal och följs sedan upp kontinuerligt under året.

Alla chefer eftersträvar att ha daglig kontakt och närvaro med sina medarbetare. Genom detta sker en direkt två-vägs-kommunikation där det ofta kommer fram bra förslag och lösningar i den dagliga driften.

Lyssna – Lösa problem

Vid konflikthantering arbetar vi enligt vår egen modell Lyssna – Agera.

KB är en stor arbetsplats med många anställda, alla med olika bakgrund, erfarenheter och personlighet. Det är då inte konstigt att det blossar upp konflikter då och då. Det är förstås väldigt viktigt att fånga upp problemet och att försöka lösa det så fort som möjligt.

Då det uppstår ett problem mellan kollegor och/eller chef, kallas berörda till ett samtal av närmaste chef och/eller HR. Där får medarbetarna prata ut och vi går till botten med problemet och reder ut vad som har hänt, och varför. I första hand försöker vi alltid lösa det internt och det har faktiskt aldrig hänt att vi behövt tillkalla extern hjälp för att lösa en konflikt.

Vid tillfällen då medarbetare visat tecken på överansträngning eller liknande kontaktas HR för ett första samtal och därefter görs ett åtgärdsprogram som kan innefatta rådgivning och terapi.

Vi har en Etik och uppförandekod som beskrivs i detalj under ”Verksamhetshandboken/Code of Conduct”.

Kontakt