En världsledande teknikleverantör till marknadens mest krävande kunder

KB Gruppen firade 2017 sitt 70-års jubileum och har gått från ett litet familjeföretag till en global koncern. Vi omsätter idag drygt en miljard kronor och har över 800 anställda fördelade på sju olika produktionsenheter i Europa, Asien och Amerika. Våra största kunder återfinns inom fordonsindustrin, där vi levererar till bl. a. Volvo Cars, VW, Audi och Mercedes. Förutom fordonsindustrin betjänar vi betydande industrikunder såsom FM Mattsson och Philips.

Som anställd på KB Components är du del av en industriell elit som levererar utveckling och produktion av högteknologiska polymera komponenter till marknadens mest krävande kunder. Vi bidrar till hållbar utveckling genom att tillsammans med våra kunder ta fram eneregieffektiva och återvinningsbara produkter för en bättre och grönare värld. Många av våra anställda är specialister med inriktning mot automation, formsprutning och verktygsframtagning men du finner även spetskompetenser inom andra områden, såsom försäljning, kvalitet, inköp och teknik.

Våra avdelningar

Ledning

Varje bolag inom KB Components har en lokal ledningsgrupp som driver utvecklingen av enheten och samordnar arbetet mellan avdelningarna. Den lokala ledningsgruppen leds av företagets VD och består av respektive avdelningschef.

Läs mer

För att samordna arbetet mellan våra olika enheter har vi en Global Ledningsgrupp bestående av cheferna för respektive funktion (Sälj, Projekt/Teknik, Inköp, Kvalitet, Ekonomi och Produktion). Funktionschefernas viktigaste roll är att löpande utveckla arbetet inom funktionen och säkerställa att den bidrar till våra mål avseende Tillväxt, Lönsamhet och Trivsel/Engagemang.

Erik Haraldsson arbetar som Projekt och Teknikchef och sitter med både i vår Globala Ledningsgrupp och i den lokala ledningsgruppen i Anderstorp.

”Mitt arbete består av att säkerställa att KB Gruppen ligger i framkant vad avser teknik och processer. Jag är ofta direkt involverad i förfrågningar från våra kunder och säkerställer att vi nyttjar vår tekniska resurser på bästa sätt. Inom Projekt & Teknik är det vanligt att man arbetar med att stödja sina kollegor runt om i världen vilket är både stimulerande och utvecklande.”

Inköp

Inköpsavdelningen arbetar med att finna duktiga leverantörer och att säkerställa att vi får så bra priser och villkor som möjligt. Arbetet med att finna nya leverantörer och förhandla fram globala avtal leds av teamet på huvudkontoret i Örkelljunga medan de dagliga avropen av material sköts av respektive enhet.

Läs mer

Sofia Johansson arbetar som strategisk inköpare på huvudkontoret i Örkelljunga.

”Min viktigaste funktion är att säkerställa att alla bolag får bästa möjliga villkor från våra leverantörer. Vi arbetar löpande med att utveckla vår leverantörsbas och genom att nyttja vår globala närvaro och hela gruppens inköpsvolym bidar vi till att vinna nya affärer och förbättra gruppens lönsamhet”

Sofia är samtidigt en stark ambassadör för arbetet med att skapa ett ”Great Place To Work” och sitter med aktivitetsgruppen i Örkelljunga.

Kvalitet

Att leverera korrekta produkter av jämn kvalitet har blivit en viktig konkurrensfaktor. Kvalitetsarbetet syftar därför till att involvera samtliga anställda i arbetet med att skapa stabila processer och att genomföra ständiga förbättringar.

Läs mer

Varje enhet har en lokal kvalitetschef, kvalitetstekniker och kvalitetskontrollanter som hjälper till med att utbilda vår personal och kontrollera det löpande utfallet från vår produktion. Många av våra kunder arbetar mycket aktivt med kvalitetshöjande arbete och trots att alla våra enheter är certifierade har vi regelbundet besök av våra kunders kvalitetsingenjörer som, tillsammans med oss, arbetar för att höja kvalitetsnivån ytterligare.

Sigita Razaite började arbeta hos KB Components i Litauen men fick 2012 chansen att förflyttas till Örkelljunga. Idag arbetar Sigita som Kvalitetschef i Örkelljunga och leder det löpande kvalitetsarbetet.

”Att arbeta för KB Gruppen har gett mig stora möjligheter att utvecklas, både privat och professionellt. Kvalitetsarbetet bedrivs enligt samma principer på alla enheter och vi har mycket samarbete både med våra kunder och våra kollegor runt om i världen för att säkerställa att vi hela tiden förbättrar våra processer.”

Sälj

Försäljningen samordnas globalt då många av våra kunder har produktion i flera av våra enheter. Alla större kunder har en KAM (Key Account Manager) som är kundens kontaktyta mot KB Components. Säljavdelningens viktigaste uppgift är att finna nya affärer och säkerställa att de produkter vi producerar är lönsamma.

Läs mer

Pär Nilsson arbetar som KAM för ett antal av våra industrikunder. Pär bor i Jönköping men har kunder runt om i världen med produktion på våra enheter i Sverige, Litauen, Slovakien och Kina.

”Som säljare på KB Components strävar du hela tiden efter att förstå dina kunders behov och hjälpa dem att bli mer konkurrenskraftiga. Arbetet är mycket omväxlande och omfattar allt från att leda arbetet vid större offerter till att bistå vid nyutveckling av produkter samt vid reklamationer.”

TEKNIK & PROJEKT

Teknik och Projektavdelningen består av konstruktörer, polymeringenjörer, kemiingenjörer och projektledare som bistår övriga avdelningar med teknisk kompetens och som tar över ansvaret för en ny produkt när kunden har lagt en order. Arbetet bedrivs lokalt på respektive enhet med ett par funktioner som av kostnads- och kompetensskäl har centraliserats till huvudkontoret.

Läs mer

Mats Nyberg arbetar som mättekniker vid vår enhet i Örkelljunga.

”Som mättekniker säkerställer du att produkter uppfyller kundernas geometriska krav. Mycket av mitt arbete sker med hjälp av våra programmerbara/CNC-styrda ko-ordinatmätmaskiner, som bland annat utrustats med laserskanner. Detta möjliggör både beröring- och beröringsfri mätning i samma mätprogram, som är direkt kopplat till 3D-ritning. Det är viktigt för mig att verka för att kravsättningen från våra kunder anpassas till moderna metoder, då ger ny teknik fantastiska möjligheter – effektiv utvärdering och lättförståeliga mätresultat. Att arbeta inom Teknik & Projektavdelningen ställer krav på att du är nyfiken och hela tiden är villig att lära dig mer och vidarebefordra din expertis både internt och till våra kunder.”

Produktion

Produktionsavdelningarna är våra största avdelningar med ett stort antal anställda operatörer, materialpåfyllare, produktionstekniker, verktygsmakare, servicetekniker, lagermedarbetare m.m. Vi beskriver ofta produktionen som hjärtat i vår verksamhet då det är deras arbete som säkerställer att våra kunder varje dag får de produkter de behöver.

Läs mer

Olivia Richardsson arbetar som operatör inom vår formsprutningsavdelning i Örkellunga.

”Att arbeta som operatör på KB Components ställer krav på att du måste vara noggrann och uppmärksam då du ansvarar för både produktion, avsyning och rapportering. Arbetet kan ibland vara stressigt men arbetskamraterna och företagets arbete med att skapa en bra arbetsmiljö gör att jag trivs väldigt bra.”

EKONIMI/IT/HR

Ekonomi, IT och HR bistår övriga avdelningar med resurser, information och infrastruktur för att kunna lösa sina uppgifter. Här finner du redovisningsekonomer, produktionsekonomer, IT-tekniker och personalvetare.

Läs mer

Elisabeth Gyllenskiöld arbetar som HR-chef på huvudkontoret i Örkelljunga.

”Mitt arbete innefattar allt från nyrekryteringar till att bistå vid omorganisationer och förhandlingar med våra fackliga representanter. Att arbeta för ett företag där ägarna och ledningen så tydligt framhåller vikten av Trivsel och Engagemang är väldigt stimulerande. Jag sitter med i styrgruppen för ”GPTW” och samarbetar mycket med de olika funktionscheferna. Tillsammans med externa konsulter bidrar vi till att nå våra mål genom utbildning inom ledarskap och personalfrågor”

TEKNISK SERVICE/PPT

På Teknisk Service är vår huvudsakliga uppgift att sköta daglig drift och underhåll av maskinerna. Vi har Efecto programvara som felrapporterar när något inte fungerar eller går sönder akut. På så sätt leder och fördelar vi våra resurser och undviker produktionsstörningar.

Läs mer

På PPT-avdelningen är huvuduppgiften att provköra nya inkommande verktyg/produkter och att starta upp produktion samt att vara ett stöd till produktionen vid produktionsstörningar. På PPT programmerar vi också robotar och ställer in automation, tar fram instruktioner och rutiner samt dokumenterar allt detta. PPT räknar ofta på nya produkter och på så vis blir vi en viktig del när säljare lämnar offerter.

Jörgen Jönsson arbetar som processtekniker.

Jag arbetar med allt ifrån kravspecifikationer för inköp av maskiner/robotar, cykeltidsberäkningar samt arbetsinstruktioner och utbildning/genomgång på de nya produkter som KB tar in – och det är just detta som är avdelningens huvudsakliga jobb – att ta fram kör-data för dessa produkter. En annan del av mitt jobb är rationaliseringar/ständiga förbättringar samt att stötta produktionen då vi har många avancerade produkter/processer.

Jag själv har varit på KB i två omgångar (totalt drygt 28 år) och i stort sett alltid trivts, detta beror nog främst på ett väldigt omväxlande arbete ihop med många bra arbetskamrater. På KB finns ett gediget och brett kunnande hos många personer, dessutom är det både bra och roligt att se att företaget satsar/investerar mycket tillbaka.”

LOGISTIK

Logistikavdelningen består av planeringen och utleveransavdelningen. Här tar vi hand om våra kunders avrop och beställningar. Med hjälp av vårt ERP-system omvandlas kundbehoven till tillverkningsorders för produktionen och till beställningar till våra leverantörer.

Läs mer

Vi förpackar godset och förbereder det för transport, ser till att samtliga skeppningsdokument tas fram och säkerställer att kunden får sina produkter i rätt tid och rätt kvalitet.

Jörgen Martinsson är logistikchef på KB Components.

”I rollen som logistikchef gäller det att säkerställa att alla funktioner på utlastningen fungerar optimalt och har rätt förutsättningar för att vi ska kunna leverera med hög leveransprecision. Då i princip inga fel, missade eller försenade leveranser accepteras ställs det höga krav på att medarbetarna är effektiva och gör rätt från början, samtidigt som säkerheten alltid måste komma först. Då jag jobbat på produktionstekniska avdelningen i ca 20 år och de senaste åren varit ansvarig för densamma känns det som en stor utmaning och samtidigt väldigt inspirerande att ta sig an ledarrollen för vår logistik avdelning.”

Kontakt