Anställningsupphörande

Egen uppsägning

Egen uppsägning ska ske skriftligt på anvisad blankett som efter signatur returneras till HR. Uppsägningstider enligt gällande kollektivavtal. Arbetsledning ansvarar för avtackning av medarbetare.

 

Pension

I god tid före en medarbetare närmar sig 65-årsdagen ska närmsta arbetsledning påbörja samtal kring hur medarbetaren tänker runt sin framtida pension. Arbetsledningen tar stöd av HR i eventuella frågor och farhågor som medarbetaren kan tänkas ha inför pensionering. Pensionsåldern i Sverige är för närvarande 65 år men medarbetaren har rätt att kvarstå i anställning fram till och med den månad medarbetaren fyller 67 år.

 

I fall då medarbetare önskar deltidspension har den rätt att från och med den månad som den fyller 60 år ansöka om deltidspension. Om deltidspension beviljas är anställningen en deltidstjänst med den sysselsättningsgrad som följer av deltidspensionen. Medarbetare har därmed inte företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad.

 

Avtackning från företaget sker sista arbetsdagen. Personalavdelningen ansvarar för planering tillsammans med respektive chef. Tårta och blomma ges från företaget.

 

Uppsägning från arbetsgivarens sida

I de fall företaget tvingas säga upp personal sker det i enighet med de lagar och regler som regleras i LAS och kollektivavtal. HR är drivande i förhandlingar om uppsägningar. Uppsägning kan endast ske i två fall, uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl.

En medarbetare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist äger rätt till återanställning i företaget 9 månader efter avslutad anställning så till vida medarbetaren själv inte avsäger sig rätten till återanställning.

 

Avsked

I de fall medarbetaren grovt åsidosatt sina förpliktelser mot företaget och allvarligt brutit mot sitt anställningsavtal kan det bli avsked. Ett avsked är den allvarligaste åtgärden ett företag kan tillämpa och får endast ske vid synnerliga skäl. I fall då företaget tvingas till avskedande av medarbetare sker det i enighet med de lagar och regler som regleras i LAS och kollektivavtal. HR ska kontaktas och driva fallet. En avskedad person äger ingen rätt till företräde till återanställning.

 

Anställningsintyg/Betyg

Medarbetare som avlutar sin anställning på KB har rätt att om önskemål finns erhålla ett anställningsintyg/betyg.

För kollektivanställd personal fyller respektive arbetsledare i gällande mall och betyget sammanställs sedan av personalavdelningen.

Gällande tjänstemän ansvarar respektive chef för sammanställning av intyget/betyget, vilket skall innehålla tjänstemannens anställningstid och arbetsuppgifter, samt i det fall tjänstemannen även önskar ett omdöme, om det sätt på vilket tjänstemannen har utfört sitt arbete.

Kontakt